Davant el fort impacte econòmic generat per la situació del virus Covid-19 sobre les economies locals, l’Ajuntament de Castelldefels (mitjançant els pressupostos de l’Àrea de Promoció Econòmica i l’Àrea de Comerç i Turisme) ha concentrat els esforços de les subvencions anuals a l’emprenedoria i empresa, posant èmfasi a aquells negocis que s’han vist obligats a tancar per les mesures contemplades al Decret d’Alarma 463/2020, 14 de març i que han hagut de fer front a uns costos fixos. Donada la naturalesa d’aquesta subvenció (centrada en els costos), aquest ajut no és incompatible amb altres subvencions d’àmbit supramunicipal (centrades en els ingressos).

Amb data 17 d’abril de 2020, s’ha publicat la convocatòria de subvencions adreçades a pimes i autònoms de Castelldefels. Les característiques i requisits de la qual, us les resumim a continuació:

Quantia de la subvenció: 500 € per sol•licitud.

Destinataris:

  • Activitats comercials que s’hagin vist en l’obligació de suspendre les seves activitats, a causa de la declaració d’alarma establerta al Real Decret 463/2020, de 14 de març. Queden fora: Els establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per Internet, telefònic o correspondència, tintoreries, bugaderies i l’exercici professional de l’activitat de perruqueria a domicili sense perjudici de modificar aquesta relació en funció del que es preveu en el Reial Decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i la resta de normes dictades a l’empara d’aquesta situació i les entitats sense ànim de lucre que poguessin tenir activitat econòmica.
  • Que hagin facturat menys d’1 milió d’Euros en l’exercici 2019.
  • Amb un màxim de 10 empleats en còmput total.

Principals requisit

  • Desenvolupar l’activitat en un local comercial.
  • Disposar de llicència d’obertura d’activitats vigent.

Termini de presentació: Fins el 30 de setembre de 2020 o fins l’exhauriment del pressupost.

Presentació de sol•licituds: Es farà de manera telemàtica mitjançant el tràmit corresponent (www.castelldefels.org/instancia) de la web de l’Ajuntament de Castelldefels.

Documentació que caldrà adjuntar telemàticament:

  • Sol•licitud subvenció 2020-Covid19, que haurà de ser signada electrònicament i després adjuntar-ho al tràmit telemàtic.
  • Declaració Censal d’alta de l’activitat (Model 037 o 036 d’Hisenda).
  • Llicència municipal d’obertura.
  • Documents (factures i acreditació del pagament) que acreditin la despesa efectuada objecte de subvenció (veure article 15 de les bases). Per acreditar els 500 € de despesa, es computaran les bases imposables de les factures amb data a partir de l’1 de març de 2020.
  • Si te treballadors: Relació nominal de treballadors del mes de gener o febrer (model TC2 de la Seguretat Social).

El procediment d’anàlisi de les sol•licituds serà per estricte ordre d’entrada.

Més informació:
Oficina Virtual d’Atenció a Comerços, Autònoms, Pimes i Empreses de serveis de Castelldefels.
laguaita.org/estemambvosaltres
Telèfon: 93 511 30 66 (de 9h a 14h)